efektívne nakladanie s odpadom

Odstraňovanie azbestu

Zabezpečujeme kompletnú demontáž a likvidáciu azbestového nebezpečenstva v exteriéroch.

Ide hlavne o:
– staré eternitové azbestocementové strechy rodinných domov,
– strechy a opláštenia (boletické panely) priemyselných budov a objektov,
– staré vodovodné potrubia,
– a iné

Služba spočíva v obhliadke stavby, vypracovaní plánu prác a zabezpečení potrebných povolení k demontáži na príslušnych RÚVZ a OÚŽP. Odstraňovanie azbestu vykonáva iba skúsený, odborne spôsobilý personál na základe zákonom stanoveného postupu a prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení.

Demontovaný a zastabilizovaný azbestový odpad je následne odvezený na skládku nebezpečného odpadu, pričom zákazník po ukončení obdrží všetku potrebnú dokumentáciu a doklady o likvidácii v zmysle platnej legislatívy SR.

 

Na stiahnutie – Oprávnenie na odstraňovanie azbestu – ENVIRING.pdf

Požiadavka pre cenovú kalkuláciu: