efektívne nakladanie s odpadom

Poradenstvo v odpadovom hospodárstve

ENVIRO-poradenstvo


 Riadenie odpadovej agendy v podniku formou externej spolupráce. Zahŕňa hlavne tieto činnosti:

-poradenstvo v oblasti nakladania s odpadom

-plnenie zákonných povinností odpadov (vedenie evidencie- ELO, ohlásenia o vzniku odpadu,

  vybavenie žiadosti, súhlasov na nakladanie s odpadom,…)

-vnútropodniková dokumentácia (havarijné plány, prevádzkové poriadky, identifikačné listy NO, značenie nádob…)

-komunikácia s dodávateľskými spoločnosťami, orgánmi štátnej správy

a iné…

V závislosti od typu a veľkosti podniku sa môže rozsah poskytovaných služieb meniť.