Environmentálne služby pre každého

Odborná likvidácia azbestu

Zabezpečujeme kompletnú demontáž a likvidáciu azbestového nebezpečenstva v exteriéroch.

Ide hlavne o:
– staré eternitové azbestocementové strechy na priemyselných budovách, rodinných domoch,
– strechy a opláštenia priemyselných budov a stavieb, boletické panely
– staré vodovodné potrubia, komíny
– a iné

Likvidácia azbestu spočíva v obhliadke stavby, vypracovaní plánu prác a zabezpečení potrebných povolení k demontáži na príslušnych RÚVZ a OÚŽP, a samotnej demontáži azbestových materiálov. Odstraňovanie azbestu vykonáva iba skúsený, odborne spôsobilý personál na základe zákonom stanoveného postupu a prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení. 

Odstránený a zastabilizovaný azbestový odpad je následne prepravený na skládku nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Naše služby zabezpečujeme na celom území SR, prevažne však v regiónoch západného a stredného Slovenska.

                  

na stiahnutie : Oprávnenie na odstraňovanie azbestu – ENVIRING

Požiadavka pre cenovú kalkuláciu:

Alebo sa informujte priamo na  0911 607 216