efektívne nakladanie s odpadom

Environmentálny outsourcing

Prenechajte Vaše starosti s odpadom na Nás !

 

ENVIRO-poradenstvo je idálne riešenie pre podniky, ktoré sa v dnešnej rýchlej dobe nestíhajú orientovať v odpadovom hospodárstve, alebo na pokrytie tejto činnosti nemajú dostatočné personálne kapacity.

Na základe zmluvného vzťahu zabezpečíme správne riadenie odpadového hospodárstva Vášho podniku formou externej spolupráce – outsourcingu.

 

V skratke táto služba zahŕňa:

  • Nastavenie správneho „toku“ odpadov
  • Komunikáciu s dodávateľskými spoločnosťami, orgánmi štátnej správy
  • Identifikáciu, analýzu odpadov
  • Plnenie zákonných povinností odpadov (vedenie evidencie- ELO, ohlásenia o vzniku odpadu)
  • Vybavenie žiadostí, súhlasov na nakladanie s odpadom,…
  • Vnútropodnikovú dokumentáciu (havarijné plány, prevádzkové poriadky, identifikačné listy NO, ADR značenie nádob…)
  • a iné

 

Výhodou tejto služby z pohľadu podniku je efektivita a úspora po časovej, personálnej,  ale hlavne finančnej stránke !

Cena závisí od typu a veľkosti podniku a celkového rozsahu poskytovaných služieb.

 

 

Nie je Vám to stále jasné? Bližšie informácie TU